Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

3,1 млрд. лв. са договорените средства по европрограмите на ЕС

Страната ни е на първо място по прозрачност на информацията за парите от ЕС

Интервю за в-к „Строител“
Автор: Теодор Николов

investmentКъм момента договорените средства са над 3,1 млрд. лв., което е 18,84% от бюджета по програмите на ЕС. Изплатените пари са почти 303 млн. лв., или приблизително 1,9% от бюджета. За сравнение към 30 юни 2009 г. те са били 1,036 млрд. лв., или 6,6% от бюджета, а изплатените субсидии – 146 млн. лв., което е 0,94% от бюджета. Т.е. имаме нарастване 2 пъти при плащанията и 3 пъти при договарянията.

До момента са обявени 139 процедури, по които са подадени 10 321 проектни предложения. Те са на обща стойност от над 9,3 млрд. лв. В тази връзка искам да обърна внимание и върху резултатите от проведено в началото на тази година в Италия проучване за прозрачността на данните за изпълнението на проекти и програми, финансирани с европейски средства, във всички 28 страни членки. Според него страната ни е на първо място по прозрачност на информацията за парите от ЕС. Изследването се базира на сравнителен анализ на достъпа до данните за европейските средства в държавите – членки на ЕС, през 2010 г. спрямо това през 2015 г. съгласно представената информация през 2015 г. България се нарежда на първо място сред всички 28 държави членки по средно ниво на изпълнение на изискванията, залегнали в Регламентите за програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Отново страната ни е сред първите, осигурили формат на данните, позволяващ различни справки и анализи. По показателите „Финансова информация“, „Съдържание на данните“, „Качество на данните“ и „Възможности за търсене на информация“ България също е сред държавите с най-добри показатели.

Основният акцент през новия програмен период 2014 – 2020 г. в рамките на Споразумението за партньорство е подобряване на бизнес средата в България, което ще постигнем с промени в няколко направления. На първо място като една от най-важните стъпки в процеса на оптимизиране на административните дейности е намаляване на регулаторната тежест. Това ще се осъществи с активна подкрепа за провеждане на оценки на въздействието (предварителни и последващи) от страна на управляващите органи (УО) на програмите, както и подкрепа за концентрирането на функции и политики. Целта е поетапно да се подобрят условията за децентрализация на държавното управление. Успоредно с това ще въведем и практики за противодействие на корупцията и сивата икономика – проверки от контролни и инспекционни органи; подкрепа за приходните администрации с оглед повишаване на събираемостта, както и подкрепа за подобряване на събирането на местните приходи; подкрепа за продължаването на реформата на съдебната система и повишаване на нейните качество, прозрачност и ефективност.

Друга основна стъпка е електронизацията и улесняването достъпа до услуги за граждани и бизнеса чрез комплексно административно обслужване и развитие на електронното управление, включително е-правосъдие и е-възлагане. Тук можем да отбележим значителен напредък. С въвеждането на информационната система за управление и наблюдение – ИСУН, се даде възможност за достъп на заинтересованите страни да получават своевременна информация за проекти, бенефициенти и изпълнители на конкретни обществени поръчки, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и възможност за пълна проследяемост на действията по програмите. ИСУН представлява една прозрачна обща среда за администриране и комуникация и е инструмент за наблюдение и унифициране на процеси и документи. Предстои ни да интегрираме системата и с други информационни системи, използвани от администрацията. Цялостната визия е за постигане на повече прозрачност и отчетност и намаляване на административната тежест.

Освен електронизацията на управлението на средствата от ЕСИФ с европейски средства, основно по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), се подпомага пълното въвеждане на електронното управление, което пък ще има хоризонтален ефект върху всички български граждани. В допълнение на процесите по намаляване на регулаторната тежест, борбата със сивата икономика, улесняване достъпа до услуги Законът за управление на средствата от ЕСИФ е друга основна мярка за подобряване на процесите. Чрез него се създава една предсказуема среда, оптимизира се системата за управление на средствата от Европейския съюз и се повишава нейната ефективност и ефикасност, както и се създават предпоставки за успешното изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ през настоящия и следващите програмни периоди.

Изпълнение на Индикативна годишна програма за 2016 г.

ОП „Региони в растеж“

Отворени процедури

 • По Приоритетна ос (ПО) 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е обявена процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на 26.02.2016 г. на стойност 43 млн. лв. По ПО 3 са обявени и още 2 процедури – „Култура и спорт в училище“ и „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, с общ бюджет над 181 млн. лв.
 • По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е обявена процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“
 • По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ е обявена процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“
 • По Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявена процедура „Регионални пътища“
 • Обявена е бюджетна линия за техническа помощ за 39-те общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1, с общ бюджет 7,4 млн. лв.
 • Обявена е бюджетна линия за техническа помощ за 28 общини на малки градове от 4-то йерархично ниво с общ бюджет 1,1 млн. лв.
 • Обявена е процедура „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014 – 2020”.

Предстоящо

Съгласно одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2016 г. до края на настоящата година предстои да бъдат обявени следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност над 361 млн. лв.:

 • По ПО 4 „Регионална здравна инфраструктура“ през септември 2016 г. е предвидена процедура за директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 163,5 млн. лв.
 • По ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“ през октомври 2016 г. ще се обяви процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“ с общ бюджет 99,4 млн. лв.
 • По ПО 6 „Регионален туризъм“ през декември 2016 г. е предвидена процедура „Развитие на туристически атракции“ в размер на 98,5 млн. лв. Финансовата подкрепа по тази процедура се осигурява единствено чрез комбинирано финансиране на БФП и финансови инструменти.
 • Две бюджетни линии: за подобряване на административния капацитет на конкретните бенефициенти по ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта) с цел успешно изпълнение на проектите им и на Агенция „Пътна инфраструктура“, конкретен бенефициент по ПО 7 „Регионални пътища“.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ)

На 01.09.2015 г. са открити всички процедури за директно предоставяне на БФП по петте приоритетни оси на програмата. Първият договор за предоставяне на БФП е подписан на 24.09.2015 г. за изпълнение на проекта „АМ „Струма“, лот 3.1, лот 3.3 и тунел „Железница“. Общата стойност на финансирането по договора за БФП е в размер на 370 млн. евро.

На етап „оценка“ са формулярите за кандидатстване за следните проекти:

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“; „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“; Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – железопътен участък Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия“; АМ „Струма“ – лот 3.1, лот 3.3 и тунел „Железница” (сключен договор за БФП преди приключване на оценката); „Изграждане на АМ „Калотина – София“, лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)“, фаза 2; „Проект за разширение на линия 2 на метрото в София, участък МС „Джеймс Баучер“ до метростанция „Витоша“ – фаза 2 (завършен); „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“ и Подготовка на проект: Път I-1 /Е-79/ „Видин – Монтана – Враца“.

От началото на 2016 г. са сключени 9 договора за БФП на стойност 1 472 542 808 лв., от които 5 са за инфраструктурни проекти и 4 са по ос „Техническа помощ”.

С Решение на Министерския съвет № 507 от 24.06.2016 г. е одобрено изменение на ОПТТИ, с което са направени следните промени:

 1. Включен е проект „Изграждане на автомагистрала „Калотина – София“ – лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)“ – фаза 2, който обхваща участък 2 от км. 0+780 (северно от пътен възел „Сливница“) до км. 6+308 (при връзката със Северна скоростна тангента) в обхвата на Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по основната и разширената Трансевропейска транспортна мрежа” на ОПТТИ. Изменението е поради невъзможност участъкът да бъде завършен в периода на допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“ („ОПТ 2007 – 2013“).
 2. Разширен е обхватът на Фаза II от проект „Рехабилитация и модернизация на жп отсечката Пловдив – Бургас”, планиран за финансиране по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа” на ОПТТИ. Фаза I на проекта е финансирана по „ОПТ 2007 – 2013“. Дейностите, които са прехвърлени от Фаза I на проекта във Фаза II през програмен период 2014 – 2020 г. са: проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация на жп възел Бургас (като част от модернизацията му); проектиране и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол (като отделен проект). Прехвърлянето на дейностите е свързано с очакваните значителни промени в коловозното развитие на железопътните гари от възел Бургас в резултат на изпълнението на дейностите, предвидени по Фаза II.
 3. Разширен е участъкът, планиран за изграждане от трети метродиаметър на метрото в гр. София – „бул. „Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. Предложението е в резултат от необходимостта от изменение на годишното финансово разпределение на средствата по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) между ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и ОП „Околна среда“.
 4. Прехвърляне на част от дейностите (обратно фазиране) от проекта за разширение на линия 2 на метрото в София, участък от МС „Джеймс Баучер” до МС „Витоша”, които първоначално са предвидени за финансиране по ОПТТИ. Същите бяха финансирани по „ОПТ 2007 – 2013“ с оглед усвояване на средства от ЕФРР по програмата.

ОП „Околна среда“

Отворени процедури

 • „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“ – процедура чрез директно предоставяне на БФП. Дата на публикуване – 17 юни 2016 г. Краен срок за подаване на документи – 30 декември 2016 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 4 300 000 лв. с осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и със средства от националния бюджет. Конкретен бенефициент по процедурата е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
 • „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ – процедура чрез директно предоставяне на БФП. Дата на публикуване – 17 юни 2016 г. Краен срок за подаване на документи – 30 декември 2016 г. Конкретен бенефициент по процедурата е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
 • „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“ – процедура на директно предоставяне на БФП. Дата на публикуване – 20 юни 2016 г. Краен срок за подаване на документи – 30 септември 2016 г. Конкретни бенефициенти по процедурата са общините Айтос, Елхово, Приморско, Тутракан и Чирпан. Асоциирани партньори за всеки един от проектите следва да бъдат асоциациите по ВиК и ВиК операторите, предоставящи ВиК услуги на територията на агломерацията, за която се отнася проектното предложение. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата е 116 989 791 лв.
 • „Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите“ – процедура чрез директно предоставяне на БФП. Дата на публикуване – 24 юни 2016 г. Краен срок за подаване на документи – 30 декември 2016 г. Конкретен бенефициент по процедурата е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, която осъществява управлението на речните басейни, като координира, участва и осъществява методическо ръководство при разработването на Плановете за управление на речните басейни, включително при планирането и изпълнението на програмите за мониторинг на състоянието на водите и при изпълнението на програмите от мерки в Плановете за управление на речните басейни.
 • „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ е обявена на 22.07.2016, с краен срок на кандидатстване 30.01.2019 г. Допустими кандидати по процедурата са 28 общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Общият размер на средствата по процедурата е 3 млн. лв.

Предстоящо

 • „Подобряване мониторинга за качество на питейните води“. Процедура чрез директно предоставяне на БФП, общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата, е 10 000 000 лв. Бенефициент е Министерство на здравеопазването. Предвидено е да бъде обявена през третото тримесечие на 2016 г.
 • „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Процедурата е насочена към общините и ще се обяви през третото тримесечие на 2016 г. Размерът на средствата, които могат да бъдат предоставени по нея е 131 040 610 лв.
 • „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“. Процедурата е чрез директно предоставяне на БФП. Предвидена е за третото тримесечие на 2016 г., като общият размер на средствата, които ще се предоставят по нея е 101 703 160 лв. Могат да кандидатстват общини, определени въз основа на предварително проучване.
 • „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Процедура чрез директно предоставяне, която ще се обяви през трето или четвърто тримесечие на 2016 г.
 • „Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците.“ Процедурата чрез подбор на проекти ще осигури БФП в размер на 9 779 150 лв. Кандидати могат да са юридическите лица със стопанска цел (ЮЛСЦ), юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), общини. Предвидено е обявяване през четвърто тримесечие на 2016 г.
 • „Дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата „Натура 2000“. Процедурата чрез подбор на проекти е в размер на БФП 34 525 822 лв. Кандидати могат да са структури на МОСВ и Министерство на земеделието и храните (МЗХ), ЮЛНЦ, общини, научни институти. Предстои да бъде обявена.
 • „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата „Натура 2000” чрез подхода ВОМР“. Процедура чрез подбор на проекти с размер на БФП 38 057 831 лв. Кандидати могат да са структури ЮЛНЦ (МИГ, МИРГ), общини. Предвидено е за третото тримесечие на 2016 г.
 • „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата „Натура 2000“. Процедура чрез подбор на проекти с размер на БФП 19 474 178 лв. По нея могат да кандидатстват структури на МОСВ и МЗХ, ЮЛНЦ, общини, научни институти. Очаква се да бъде обявена през четвърто тримесечие на годината.
 • „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения“. Процедура чрез подбор на проекти с размер на БФП 20 000 000 лв. Насочена е към общините. Предвидено е обявяване през трето тримесечие на 2016 г.
 • „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“. Процедурата чрез директно предоставяне е в размер на БФП 56 345 000 лв. Могат да кандидатстват структури на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или звена в структурата на МРРБ, както и общини. Предвидено е да бъде обявена през трето тримесечие на годината.
 • „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021 – 2027 г.“ Процедура чрез директно предоставяне с размер на БФП 7 000 000 лв. Процедурата е насочена към Дирекция „Управление на водите“, МОСВ. Предвидено е обявяване през четвърто тримесечие на 2016 г.
 • „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Процедурата е чрез подбор на проекти/директно предоставяне. Размерът на БФП е 111 348 825 лв., а кандидати са общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Предвидено е обявяване през трето или четвърто тримесечие на 2016 г.

ОП „Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР)

Отворени процедури

 • „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”. Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.011. Конкретен бенефициент по процедурата е Асоциация на индустриалния капитал в България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 324 300 лв. Краен срок за подаване на проектни предложения e 30.09.2016 г.
 • „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”. Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9ОP001-3.006. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция за социално подпомагане. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 28 000 000 лв. Краен срок за подаване на проектно предложение е 25.08.2016 г.
 • „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – My Competence”. Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.013 с конкретен бенефициент Министерство на труда и социалната политика. Общият размер на БФП по настоящата процедура е 2 524 000 лв. Краен срок за представяне на проектното предложение е 15.07.2016 г.

Предстоящо

Процедури по ПО1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”:

 • „Специализация в здравеопазването“ – до края на юли 2016 г. е предвидена процедура за директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 5,5 млн. лв. Допустим кандидат е Министерство на здравеопазването.
 • „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“. Процедурата за директно предоставяне на БФП с общ бюджет 10 млн. лв. трябва да се обяви през август или септември 2016 г. Допустим кандидат е Агенция по заетостта, а асоцииран партньор – Министерство на образованието и науката.
 • „Предоставяне на услуги в дома чрез ваучери“. Процедура за директно предоставяне на БФП, предвидена за обявяване през август или септември 2016 г. Тя е с общ бюджет 5 млн. лв. Агенцията по заетостта е допустими кандидати с партньор Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
 • Процедурата за подбор „Специфични обучения за заети лица“ е предвидена за септември 2016 г. Тя е с общ бюджет 10 млн. лв., а допустими кандидати са работодателите.
 • „Специализирани обучения за служителите на МТСП“. Процедура за директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 2 млн. лв. Очаква се да бъде обявена през юли 2016 г. Допустим кандидат е МТСП, а партньор – Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ).
 • „Обучения за заети лица“. Процедура за подбор с общ бюджет от 50 млн. лв., предвидена през юли 2016 г. Допустими кандидати – работодатели и социални партньори.
 • „Активно включване“ – Процедура за подбор с общ бюджет от 20 млн. лв. Очаква се да се обяви през юли 2016 г. Допустими кандидати са неправителствени организации, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, образователни и обучителни институции и организации, доставчици на социални услуги, работодатели, общини и райони на общини, центрове за информация и професионално ориентиране;
 • „Ваучери за заети лица“ – процедура за директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 50 млн. лв. Ще бъде обявена през септември 2016 г. Допустим кандидат е Агенция по заетостта.
 • „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“. Процедура за подбор с общ бюджет от 30 млн. лв., която ще се обяви през октомври или ноември 2016 г. Допустими кандидати – работодатели, партньори, Центрове за професионални обучения (в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата).
 • „Готови за работа“ – процедура за директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 10 млн. лв. Предвидена за септември 2016 г., като допустим кандидати е Агенция по заетостта;
 • „Специфични обучения“ – процедура за подбор с общ бюджет от 10 млн. лв. Очаква се да бъде обявена през септември или октомври 2016 г. Допустими кандидати са работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Партньори могат да бъдат работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда;
 • „Подкрепа за предприемачество“. Процедура за подбор с общ бюджет от 5 млн. лв. Тя ще бъде обявена през юли 2016 г., като допустими кандидати са: центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества), социални партньори, финансови институции. Възможни партньори: образователни и обучителни организации и институции, центрове за информация и професионално ориентиране, НПО, социални партньори, общини или райони на общини, финансови институции.

Процедури по ПО 3 „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд”:

 • „Експертиза на работоспособността“. Процедурата е с директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 1 млн. лв. Предвидена е за юли 2016 г., като допустим кандидат е МТСП.
 • „Заедно срещу насилието“. Процедурата е с директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 1 млн. лв. Тя ще бъде обявена през декември 2016 г. Допустим кандидат е МТСП.
 • „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. Процедура за директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 505 хил. лв., предвидена за ноември/декември 2016 г. Допустим кандидат е Министерство на младежта и спорта.

Процедури по ПО 4 „Транснационално сътрудничество“:

 • „Транснационални партньорства“. Тази процедура за подбор на проекти е предвидена за август/септември 2016 г. Тя е с общ бюджет от 15 млн. лв. Тя е за всички допустими кандидати по ПО 1, 2 и 3 на ОПРЧР.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Отворени процедури

 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ – период на прием 04.07. – 12.08.2016 г. с бюджет 30 млн. евро.
 • Подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“. Мярката е отворена от 22.06.2016 г., като бенефициент е Националната служба за съвети в земеделието.
 • Стартирани са мерките с плащания на площ (Мярка 10 „Агроекология и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“, Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“ и Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“).

Предстоящо

 • До края на юли се очаква да бъде отворена за кандидатстване Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
 • До края на годината предстои да бъдат отворени и Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (за кандидати в обхвата на тематичната подпрограма), Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“, Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“, Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР)“.

Програма за морско дело и рибарство

Отворени процедури

Поради късното одобрение на програмата (ноември 2015) все още няма отворени процедури.

Предстоящо

До края на юли се очаква да бъдат обявени процедури за подбор на проекти по следните мерки:

 • Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ще бъде 10 000 000 лв., като максималният интензитет на помощта за дейности за малките и средните предприятия (МСП) е 50%. По процедурата могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ще бъде 18 872 000 лв., като се планира да бъде разделен по следния начин – 2 млн. лв. за сектор „Малки проекти“ и 16 872 000 лв. за секторите „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Максималният интензитет на помощта за дейности за МСП е 50%. По процедурата могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Предстои да бъде извършена промяна в Индикативната годишна работна програма за 2016 г., като се предвижда да се намали броят на първоначално планираните за публикуване през годината процедури.

 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Отворени процедури

 • „Ученически практики“ – Фаза 1 – 10 млн. лв., обявена на 9.6.2016 г.
 • „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ – 2 млн. лв., обявена на 9.6.2016 г.
 • „Квалификация на педагогическите специалисти“ – Фаза 1 – 20 млн. лв., обявена на 10.6.2016 г.
 • „Ограмотяване на възрастни“ – Фаза 1 – 25 млн. лв., обявена на 26.04.2016 г.

Предстоящи

 • Изграждане и развитие на центрове за компетентност (150 млн. лв.) и на центрове за върхови постижения (200 млн. лв.).
 • Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (3 млн. лв.) – 30.09.2016 г.
 • Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2) – 9 млн. лв. 30.09.2016 г.
 • Развитие на системата за кариерно ориентиране на студенти – 30.09. 2016 г. – 300 хил. лв.
 • Усъвършенстване на националната система за валидиране – 3 млн. лв. – 30.09.2016 г.
 • Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – 1.08.2016 г. – 8 млн. лв.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Отворени процедури

 • „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Тя е с бюджет 58,7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Срок за кандидатстване – 15.08.2016 г.
 • „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ с бюджет 9,8 млн. лв. БФП. Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване: 12.09.2016 г. и 31.05.2017 г.
 • „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ с бюджет 176 млн. лв. Срок за кандидатстване: 12.10.2016 г.

Предстоящо

 • „София Тех Парк“ с бюджет от 12,5 млн. лв. БФП. Ще се финансират остатъчни дейности от предходния програмен период за изграждане на инфраструктурата на парка, като строителството на пешеходен мост и доставка на лабораторно оборудване. Критериите за подбор са одобрени от Комитета за наблюдение на оперативната програма през февруари. След уточняване на режима за държавни помощи и въпроси, свързани с ДДС, което е във финален етап, схемата ще бъде обявена с известно забавяне от индикативно посочения срок в Индикативната годишна работна програма за 2016 г. Предвиденото финансиране за нови дейности през настоящия програмен период е прехвърлено за 2017 г., поради необходимост от конкретизиране на видовете дейности от бенефициента „София Тех Парк“ АД.
 • „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на Българска агенция за инвестиции (БАИ) с бюджет 9,8 млн. лв. БФП. Процедурата е за директно предоставяне на БФП.
 • „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ с бюджет 5,9 млн. лв. – процедура за директно предоставяне на БФП.
 • „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрол на качеството“ с бюджет 2 млн. лв. – процедура за директно предоставяне на БФП.
 • „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ с бюджет 9,8 млн. лв. – процедура за директно предоставяне на БФП.
 • „Развитие на клъстери в България“ с бюджет 39,1 млн. лв. БФП. Срок на обявяване – юли 2016 г. Ще се подкрепят дейности за организационно-административно укрепване, коопериране, развитие на споделени иновационна инфраструктура и интернационализация. Допустими кандидати са нови и съществуващи клъстери.
 • „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – 68,5 млн. лв. БФП. Срок на обявяване – декември 2016 г. Ще се подкрепят дейности в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: приложни изследвания в предприятията, проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии и ноу-хау, права по интелектуална собственост, прототипи и пилотни линии. Допустими кандидати са предприятията.
 • „Предоставяне на институционална подкрепа на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИАБСА) за подобряване на инфраструктурата по качеството“ – процедура за директно предоставяне на БФП с бюджет 3,9 млн. лв.
 • „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ с бюджет 97,8 млн. лв. Ще се финансират дейности за повторно използване на остатъчна топлинна енергия в промишлеността, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, СМР, придобиване на ДМА/ДНА и системи за отопление и охлаждане.
 • „Фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ – 88 млн. лв.

ОП „Добро управление“ (ОПДУ)

Отворени процедури

Съгласно актуализираната Индикативна годишна програма за 2016 г. към 30 юни 2016 г. са отворени 7 процедури, както следва:

 • „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“ с обща стойност 1 300 000 лв. с бенефициент Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в МФ (Приоритетна ос 2). Срокът за кандидатстване е 31.10.2016 г.
 • „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020“ с общ размер на БФП 100 млн. лв. Допустими бенефициенти са: Администрация на Министерския съвет (АМС), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Национален статистически институт, Министерство на правосъдието, МРРБ, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, МВР, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерство на здравеопазването, Апелативна прокуратура, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, Министерство на културата и др. администрации, определени от Комитета за наблюдение (КН) по програмата (Приоритетна ос 1). Срокът за кандидатстване е 20.12.2016 г.
 • „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., ПОС, ПИК и „Натура 2000“ с общ размер на БФП 32,6 млн. лв. Допустими бенефициенти са: АМС, Администрация на омбудсмана на Република България, Министерство на финансите, МРРБ, МОСВ, ЦППКОП, Национална приоритетна рамка за действие за „Натура” и др. администрации определени от КН по програмата (Приоритетна ос 1 и 2). Срокът за кандидатстване е 20.12.2016 г.
 • „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията“ с общ размер на БФП 28 млн. лв. (Приоритетна ос 2). Допустими бенефициенти са: Институт по публична администрация, АМВР, ИП-МВР, ДИ, НСОРБ. Срокът за кандидатстване е 1.09.2016 г.
 • „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г.” (Приоритетна ос 3) с общ размер на БФП 35 000 000 лв. Допустими бенефициенти са: ВСС, МП, Инспекторатът към ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ, ГДИН, НБПП, ДАЗД, и др. администрации, определени от КН по програмата. Срокът за кандидатстване е 31.12.2016 г.
 • „Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието“ (Приоритетна ос 3) с общ размер на БФП 10 000 000 лв., бенефициент Национален институт на правосъдието, срок за кандидатстване 31.12.2016 г.
 • „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“ със срок за кандидатстване до 1.12.2018 г.

Към 30 юни 2016 г. по ОПДУ са сключени 40 договора/издадени заповеди за БФП на обща стойност 69 906 420,77 лв. В изпълнение са проекти/финансови планове по три процедури:

 1. Процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“ (Приоритетна ос 1, 2 и 3).
 • Проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ с бенефициент Министерство на правосъдието;
 • Проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ с бенефициент Администрацията на Министерски съвет;
 • Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ с бенефициент ИА ЕСМИС;
 • Проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“ с бенефициент НСИ;
 1. Процедура „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“ (Приоритетна ос 4).

В изпълнение са 7 финансови плана на конкретни бенефициенти (АМС, НФ, ОСЕС, АОП).

 1. Процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове“

В процес на изпълнение са проекти на 27 областни информационни центрове в страната на обща стойност: 9 923 656,15 лв.

Предстоящо

До края на годината трябва да бъдат отворени още 4 процедури с общ размер на БФП 42 900 000 лв., както следва:

 • „Подобряване на дейността на контролните, регулаторни и приходни органи“ с общ размер на БФП 12 900 000 лв.;
 • „Повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ с общ размер на БФП 18 000 000 лв.;
 • „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ с общ размер на БФП 5 000 000 лв.;
 • „Укрепване на капацитета на НСОРБ за подкрепа на разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ“ с общ размер на БФП 7 000 000 лв.

, , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *