Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

декември, 2011

Политиката за сближаване от близо

Кохезионната политика е една от най-видимите политики на Европейския съюз (ЕС). С всяко разширяване на ЕС се увеличава и броят на регионите, обект на политиката за сближаване (през 2007 г. ЕС включва вече 271 региона). Кохезионната политика е основният инструмент, чрез който се цели намаляване на значителните различия в социално-икономическото развитие на европейските региони. С […]